Nasz znak : RGP-7331-1/22/2010                  Ostróda, dnia  24 sierpnia 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 8 lipca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie odcinka sieci gazowej Dz125PE na działkach nr 310/38 i 310/45 oraz przyłączy DN63PE do działek nr 310/45, 310/38, 310/35, 310/34 i 310/26 położonych przy ul. Wiosennej w miejscowości Szafranki , obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2010, ostatnia aktualizacja: 31.08.2010, odsłon: 1 434


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209798
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości