Ostróda, 09 lutego 2015r.
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm./, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LI/322/ 2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LI/321/ 2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda i uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XLVIII/289/ 2014 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 19 lutego 2015r. do 23 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godzinie 1000 . Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2015r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.02.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2015, ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, odsłon: 1 153


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622320
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości