Ostróda, 14 listopada 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 647), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XII/59/11 z dnia 29 lipca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 listopada 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 314, w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, pokój 401 o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2013 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.11.2012, ostatnia aktualizacja: 16.11.2012, odsłon: 1 416


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085526
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości