Ostróda, 28 września 2015r.
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm./, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXXIII/184/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 października 2015r. do 9 listopada 2015r.
w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój nr 314
w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godzinie 1000. Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.09.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.09.2015, ostatnia aktualizacja: 28.09.2015, odsłon: 959


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100330
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości