OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 poz. 199/, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XLIX/302/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 17 kwietnia 2015r. do 11 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godzinie 1000 . Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2015r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.04.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.04.2015, ostatnia aktualizacja: 08.04.2015, odsłon: 937


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057943
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości