Ostróda, dnia 4 czerwca 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.10.2014
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
 
że na podstawie art. 63 ust 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w dniu 4 czerwca 2014r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
 
„Elektrownia Wiatrowa Pancerzyn”
 
Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisu art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
Z dokumentacją w ww. sprawie strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w pokoju 308 w godzinach 730 - 1530.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.06.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.06.2014, ostatnia aktualizacja: 05.06.2014, odsłon: 1 159


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209803
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości