Ostróda, 13 lutego 2015r.
Znak: RGP.6722.3.2014
 
 
Obwieszczenie
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny - Zwierzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny - Zwierzewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr V/28/2015 z dnia 6 lutego 2015r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda , w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.03.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2015, ostatnia aktualizacja: 16.03.2015, odsłon: 987


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070215
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości