Ostróda, dnia 15 lipca 2013r.

Naszznak: RGP.6220.11.2012

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 iart. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia

o możliwości udziału społeczeństwa wpodejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania naśrodowisko.

 

 

1.     Wnioskiemz dnia 22 sierpnia 2012r. Firma LISPUS Biuro Opracowywania Programów iProjektów Inżynierii Komunikacyjnej w Chełmie reprezentowana przez Pana MarcinaDobek, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie,wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust wciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda w km0+250 w m. Wirwajdy.

2.     Wzwiązku z przedłożonym wnioskiem dnia 4 października 2012r. Wójt Gminy Ostródawszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla powyższego przedsięwzięcia.

3.     Zgodniez art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199poz. 1227 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.

4.     Zgodniez art. 59 ust. 2 pkt 1 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199poz. 1227 ze zm.), organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, owydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania naśrodowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

5.     Poprzeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz po zasięgnięciu opinii ww.organów, dnia 28 listopada 2012r. wydane zostało postanowienie stwierdzająceobowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dlaprzedmiotowej inwestycji.

6.     Dnia29 listopada 2012r. organ wydał postanowienie zawieszające postępowanieadministracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaprzedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcęraportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

7.     Wdniu 5 lipca 2013r. wnioskodawca przedłożył Wójtowi Gminy Ostróda raportoddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa, gdyustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania organ administracjipublicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

8.     Dokumentacjasprawy (min. wniosek wraz z załącznikami, karta informacyjna przedsięwzięcia,raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) dostępna jest dla stronpostępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od730 do 1530.

9.     Wterminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi izastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 17.07.2013r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.07.2013, ostatnia aktualizacja: 17.07.2013, odsłon: 1 200


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055491
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości