Nasz znak: RGP.6733.22.2014                                               Ostróda, 24 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 24 września 2014 r. na wniosek Firmy Terra Baltic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 58, 78 – 200 Białogard, reprezentowanej przez Panią Lucynę Garbiak występującej z upoważnienia inwestora, tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 42A, 10 – 409 Olsztyn została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/45, 310/43 i 310/25 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

  W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.

  Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.09.2014r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.09.2014, ostatnia aktualizacja: 25.09.2014, odsłon: 1 124


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229437
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości