Nasz znak : RGP-7624/14/2010                 Ostróda, dnia  30 sierpnia 2010 r.

 

    OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójta Gminy Ostróda zawiadamia o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z o.o. w Tyrowie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie, przewidzianej do realizacji na działce nr 10/50 położonej w obrębie Morliny i działce nr 676/2 położonej w obrębie Tyrowo, gmina Ostróda.

         

Strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego , pok. nr 315 (od pn. - do  pt.  w godz. 730 - 1530 ), w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2010, ostatnia aktualizacja: 06.09.2010, odsłon: 1 401


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235989
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości