Nasz znak : RGP.7220.7.2011                           Ostróda, dnia 29 września 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie w wszczęciu postępowania polegającej na uznaniu społeczności lokalnej wsi Międzylesie za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 0,49 MW „ w miejscowości Międzylesie. Stroną zgodnie z art. 28 Kpa jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Mieszkańcom uznanym za stronę w postępowaniu administracyjnym przysługuje prawo zapoznania się dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 ( pok. nr 315), uzyskanie niezbędnych kserokopi dokumentów w toczącym się postępowaniu.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.10.2011, ostatnia aktualizacja: 05.10.2011, odsłon: 1 308


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526795
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości