Nasz znak: RGP.6220.22.2017                                            Ostróda, 02 marca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Działając na podstawie:
  - art. 38 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 
     Zawiadamiam społeczeństwo, że:
  - dnia 02 marca 2018 r. zostało odwieszone postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „budowie budynku magazynowego z sortownią owoców i komorami chłodniczymi wraz z częścią socjalną oraz wyposażeniem w instalację fotowoltaiczną o mocy 79,52 kwp, instalację chłodniczą z odzyskiem ciepła, montażem bram chłodniczych oraz linii sortująco – ważącej na działkach ew. nr 26/1, 27/2 oraz 21/67 obręb Ryn, w miejscowości Ryn 4a, gm. Ostróda;
 
  - dnia 02 marca 2018 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie oraz Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.
 
     Z treścią ww. postępowania oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pok. 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ryn.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.03.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.03.2018, ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, odsłon: 633


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070672
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości