Ostróda, 13 grudnia 2011r.

Znak: RGP.6722.12.2011

 

 

O G Ł O S Z E N I E/ O B W I E S Z C Z E N I E 

 

o przystąpieniu do sporządzenia
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu części miejscowości Tyrowo

 

Na podstawie art. 17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwały nr XII/59/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.12.2011, ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, odsłon: 898


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100334
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości