Numeracja porządkowa nieruchomości Wydanie zawiadomienia

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym według załączonego wzoru

(druk do pobrania).

2. Załączniki do wniosku:

Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania nieruchomości, stanowiącym załącznik do tej decyzji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mapę z usytuowaniem budynku (jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów i budynków).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314

Telefon (89) 6760734.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125)

 

Wymagane opłaty:

Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku- bez opłat

Zaświadczenie o numerze porządkowym budynku- 17zł

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie zawiadomienia do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Uwagi:

1. Wnioski o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowy można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

2.Odbiór zawiadomienia może być:

 - osobiście przez wnioskodawcę,

 - za pośrednictwem poczty,

 O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

3.Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowy powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres

- określenie przedmiotu wniosku

- informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji guntów i budynków

 

4. Numer porządkowy ustala się dla:

·      budynku istniejącego,

·      budynku w trakcie budowy

·      budynku prognozowanego(na podstawie pozwolenia na budowę lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2013, odsłon: 4 309


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569214
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości