Nasz znak: RGP.6733.5.2022.AS                                                   Ostróda, 01 kwietnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że dnia 01 kwietnia 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Wacław Wykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Rolna 241, 10-802 Olsztyn została wydana decyzja nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci  kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji na działce nr 90/19, położonej w obrębie geodezyjnym Kątno, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 05 kwietnia 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 05.04.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.04.2022, ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, odsłon: 82


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788622
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości