Nasz znak: RGP.6733.3.2022AS                                                      Ostróda, 16 marca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że dnia 16 marca 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Przyborski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPROWYK Paweł Przyborski z siedzibą w Idzbarku, ul. Niepodległości 4, 14-100 Ostróda została wydana decyzja nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach nr 121, 38/15, 37/29, 37/21, 37/23, 37/30, 37/24, 37/31, 37/25, 37/32, 37/33, 37/26, 37/34, 37/35, 37/27, 37/28 i 37/36 położonych w obrębie geodezyjnym Kątno, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 21 marca 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.03.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.03.2022, ostatnia aktualizacja: 21.03.2022, odsłon: 106


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212897
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości