Nasz znak: RGP.6733.7.2022.AS                                        Ostróda, dnia 15 marca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Aleksander Strygun prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „AS ENERGY” Aleksander Strygun, z siedzibą Kajkowo, ul. Henrykowska 20A, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz z szafami kablowo – pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 193, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, położonych w obrębie Kajkowo, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 17.03.2022 r.
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 17.03.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.03.2022, ostatnia aktualizacja: 17.03.2022, odsłon: 140


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803038
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości