Nasz znak: RGP.6730.23.2022.AS                                               Ostróda,  04 marca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce budynku niemieszkalnego oraz zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek mieszkalno-usługowy, na działce nr ew. 113/125, obręb Mała Ruś, gm. Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 09 marca 2022 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.03.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.03.2022, ostatnia aktualizacja: 09.03.2022, odsłon: 95


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788455
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości