Nasz znak: RGP.6733.45.2021.AS                                                 Ostróda, 17 lutego 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 17 lutego 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński, Lubajny 62, 14-100 Ostróda została wydana decyzja nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn z wymianą słupów oraz podwieszeniem drugiego toru linii elektroenergetycznej nn, budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV oraz budowie szafek pomiarowych i złącza kablowego, na działkach nr ew: 378, 380, 379, 445, 387/51, 387/32, 387/15, 387/29, 387/35, 387/45, obręb Idzbark, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 18 lutego 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.02.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.02.2022, ostatnia aktualizacja: 18.02.2022, odsłon: 116


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214281
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości