Nasz znak: RGP.6733.5.2022.AS                                                    Ostróda, 14 lutego 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Wacław Wykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Rolna 241, 10-802 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci  kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji na działce nr 90/19, położonej w obrębie geodezyjnym Kątno, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 16 lutego 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.02.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.02.2022, ostatnia aktualizacja: 16.02.2022, odsłon: 113


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213838
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości