Nasz znak: RGP.6733.46.2021.MC                                                Ostróda, 09 lutego 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 09 lutego 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6,    10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Zbigniew Pilipiuk reprezentujący firmę Biuro Rachunkowo-Projektowe Zbigniew Pilipiuk z siedzibą w Lubawie, ul. Królowej Jadwigi 20 została wydana decyzja nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ew.: 127/1, 127/3, 182, obręb Glaznoty, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 11 lutego 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 11.02.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.02.2022, ostatnia aktualizacja: 11.02.2022, odsłon: 122


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14833963
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości