Nasz znak: RGP.6733.4.2022.MC                                                    Ostróda, 09 lutego 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Marcin Górski, reprezentująca firmę Biuro Projektów Volt, ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 56, 285/3, 117/23, 117/27, 117/28, 117/29, 117/41, 117/44, 117/45, 117/46, 117/47, 117/48, położonych w obrębie geodezyjnym Gierłoż, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11 lutego 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 11.02.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.02.2022, ostatnia aktualizacja: 11.02.2022, odsłon: 163


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057843
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości