Nasz znak: RGP.6733.44.2021.MC                                                Ostróda, 07 lutego 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 07 lutego 2022 r. na wniosek inwestora: Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski, INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski z siedzibą w Ostródzie, ul. Cicha 23 została wydana decyzja nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szyldak, przewidzianej do realizacji na działkach nr 4/4, 4/6, 70/4, 70/2, 83/2, 155, 81/3, 81/1, 71/2, 160/1, 73/1, 73/2, 85, 111/5, 111/6, 81/2, 81/5, 72/1, 84/2, 84/1, 72/2, 159, 164/1, 164/2, 161, 164/3, 163, 111/1, 111/4, położonych w obrębie geodezyjnym Szyldak, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 09 lutego 2022 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 09.02.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.02.2022, ostatnia aktualizacja: 09.02.2022, odsłon: 100


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786565
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości