Nasz znak: RGP.6733.3.2022.AS                                       Ostróda, 27 stycznia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Przyborski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPROWYK Paweł Przyborski z siedzibą w Idzbarku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach nr 121, 38/15, 37/29, 37/21, 37/23, 37/30,37/24, 37/31, 37/25, 37/32, 37/33, 37/26, 37/34, 37/35, 37/27, 37/28 i 37/36 położonych w obrębie geodezyjnym Kątno, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 31 stycznia 2022 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 31.01.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.01.2022, ostatnia aktualizacja: 31.01.2022, odsłon: 99


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834015
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości