„Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”
 
Ostróda, dnia 21.10.2020 r.
INF.271.4.2020
 
 
Treść informacji o rozstrzygnięciu skierowana do oferenta,  który złożył ofertę w ramach Zadania 4, „Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO” wraz z zadaniem 13 „Szkolenia z eUsług z NGO” w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”.
 
 
W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego w dniu 19.10.2020r., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminaostroda.pl w dniu 07.10.2020 r.:
 
Złożono jedną ofertę:
L.p.
Nazwa firmy
Cena brutto
1.
Witkac sp. z o.o.
76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 5a,
www.witkac.pl, 
tel.  515 864 944
Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO
15 250,77 zł.
Szkolenia z eUsług z NGO
1 369,00 zł.
Razem
16 619,77 zł.
 
Dokonuje się wyboru Wykonawcy firmy Witkac sp. z o.o., 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 5a, która spełniła wymogi specyfikacyjne na „Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO” wraz z „Szkolenia z eUsług z NGO”. Oferta nie przekroczyła środków budżetowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Ostróda na 2020 rok.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
Ostróda, dnia 7 października 2020 roku
 
Nr postępowania: INF.271.4.2020
 
Zaproszenie do składania ofert:
 
Zapytanie ofertowe na Zadanie 4, „Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO” wraz z zadaniem 13  „Szkolenia z eUsług z NGO” w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”.
 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
 
I. Zamawiający:
1. Zamawiający: Gmina Ostróda.
2. Adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
3. Adres e-mail: .
4. Strona internetowa Zamawiającego: www.gminaostroda.pl.
5. tel./fax. 89 676 07 80/ 89 676 07 90.
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w ramach procedury zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO na okres 60 miesięcy od dnia 01.01.2021 wraz ze wsparciem telefonicznym od godziny 8 do 15 w dni robocze i szkoleniami dla pracowników Urzędu oraz dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, przy założeniu że organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione w tym okresie złożą maksymalnie 200 ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie polega na uruchomieniu kompleksowego systemu informatycznego, w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, usprawniającego ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. System musi działać w formie platformy internetowej. System musi umożliwiać: a) ogłaszanie konkursów, b) nabór ofert, c) ocenę ofert, d) tworzenie umów, e) tworzenie sprawozdań, f) tworzenie statystyk, g) komunikację z oferentami. Dodatkowo Wykonawca w ramach oferty zabezpieczy 15 roboczogodzin programisty do wykorzystania przez cały okres trwania umowy. 
2. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie rozwiązań technicznych równoważnych, o nie gorszych parametrach wskazanych w ust. 1 Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Kod CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania.
 
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane maksymalnie do dnia 2 grudnia 2020 roku.
 
V. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
5. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny odrębnie dla Zadania 4 i zadania 13 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
 
VI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać pocztą, złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać drogą elektroniczną na adres (podpisany skan dokumentów) nie później niż do dnia 19 października 2020 roku do godz. 09.00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Wykonawca winien zamieścić informacje o Ofercie z zapisem: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda” - Zadanie 4, „Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO” wraz z zadaniem 13  „Szkolenia z eUsług z NGO” oraz podać swoją nazwę, adres i dane kontaktowe.
3. Oferty, które wpłyną na inny adres mailowy Zamawiającego nie będą podlegały rozpatrzeniu.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
 
VII. Sposób obliczenia ceny:
1. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z podatkiem VAT).
2. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.
4. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia (cen jednostkowych) przez okres realizacji zamówienia.
 
VIII. Kryteria oceny ofert
Cena 100%
 
IX. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest Artur Jabłonka, tel. 89 676 07 27, e-mail: .
 
X. Termin związania ofertą:
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 7 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
 
XI. Warunki płatności:
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 
XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
 
załącznik Nr 1
 
Nr postępowania: INF.271.4.2020
 
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego na:
 
Zadanie 4, „Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO” wraz z zadaniem 13  „Szkolenia z eUsług z NGO” w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”.  
 
Dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 
……………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) / Imię i Nazwisko
 
……………………………………………………………………………………………
Siedziba / miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
 
NIP………………………………………………..
 
REGON……………………………………..
 
Dane kontaktowe:
 
Telefon/faks…………………………………………………………………………………
 
adres e-mail…………………………………………………………………………………
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
 
Zadanie 4, „Zakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGO”
Nazwa systemu wspierającego NGO
Okres finansowania
Cena jednostkowa netto
Stawka VAT
Wartość Netto
Wartość Brutto
Razem Netto
Razem Brutto
 
60 miesięcy liczone od 01.01.2021
 
 
 
 
 
 
 
zadanie 13 „Szkolenia z eUsług z NGO”
Cena jednostkowa netto
Stawka VAT
Wartość Netto
Wartość Brutto
Razem Netto
Razem Brutto
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenia i zobowiązania:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje  do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Specyfikacji technicznej  przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 7 dni.
4. Oświadczamy, że akceptujemy wskazany w Zapytaniu ofertowym  termin i sposób płatności.
5. Oświadczamy, że oferowana przez nas całkowita cena brutto obejmuje wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 
 
…………………………
Miejscowość, data
 
 
…....……………..............................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.10.2020
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.10.2020, ostatnia aktualizacja: 07.10.2020, odsłon: 425


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558960
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości