Zarządzenie Nr 106/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
     Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:
 
  1) własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 676/32 o obszarze 1413 m2, położonej w obrębie Samborowo, miejscowości Samborowo, objętej księgą wieczystą KW nr EL1O/00040127/1.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 10 sierpnia 2020 r. Rep. „A” 4852/2020 zastępcę notarialnego Monikę Szporko, upoważnioną do wykonywania czynności notarialnych przez Anitę Maciejewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 7.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.08.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.08.2020, ostatnia aktualizacja: 14.08.2020, odsłon: 386


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822656
odsłon strony

Aktualnie mamy
89 gości