Nasz znak: RGP.6733.38.2018.KL                                    Ostróda, 06 listopada 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Piotr Olechnowicz reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
    w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w postaci linii napowietrznej i słupów wraz z demontażem istniejącej linii i istniejących stanowisk słupowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 142/22, 150, 151/1, 3243, obręb geodezyjny Wirwajdy, na działkach nr ew.: 4/2, 2, 1/15, 1/2, 1/3, obręb geodezyjny Ryńskie oraz na działkach nr ew.: 407, 445/6, obręb geodezyjny Tyrowo, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 08 listopada 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.11.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.11.2018, ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, odsłon: 570


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070528
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości