Nasz znak: RGP.6220.13.2018                                            Ostróda, 11 czerwca 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na rozbudowie istniejącego punktu skupu złomu wraz z budową stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Morliny 16, na działkach ew. nr 19/4, 19/6, 19/7 oraz 19/8, obręb Morliny, gm. Ostróda.
 
     Na wniosek firmy PHU STALZŁOM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2 Kajkowo, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego punktu skupu złomu wraz z budową stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Morliny 16, na działkach ew. nr 19/4, 19/6, 19/7 oraz 19/8, obręb Morliny, gm. Ostróda.
 
     Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.
 
     Przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42, § 3 ust. 1 pkt 80, § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 
     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (adres e-mail: ) i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530.
 
     Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
     Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie www.bip.gminaostroda.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Morliny.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.06.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.06.2018, ostatnia aktualizacja: 11.06.2018, odsłon: 551


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070865
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości