Nasz znak: RGP.6733.10.2018.KL                                       Ostróda, 12 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek firmy El. INVEST Sp. z o.o., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Sikorski reprezentujący firmę Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Tomasz Sikorski, ul. Świderska 5 m. C3, 05-420 Józefów
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 510, 3218/1, 516, 524/5, 432/5 i 557/1, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 16 kwietnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.04.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.04.2018, ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, odsłon: 543


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16071018
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości