Nasz znak: RGP.6220.23.2017                                                        Ostróda, 3 kwietnia 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
 
     o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na „rozbudowie i modernizacji zakładu KLM-ENERGIA Sp. z o.o. w Smykówku gm. Ostróda wraz z zapleczem magazynowym surowców i produktów, poprzez dostosowanie istniejących i użytkowanych obecnie instalacji w maszyny, urządzenia oraz innowacyjne technologie umożliwiające: 1.przetwarzanie gliceryny surowej i technicznej o zróżnicowanym składzie, w tym gliceryny stanowiącej odpad; 2.przetwarzanie mydeł porafinacyjnych, w tym sopstoku stanowiącego odpad, w celu uzyskania produktu w postaci wolnych kwasów tłuszczowych”, na działkach ew. nr. 3/22 oraz 3/23 obręb Smykówko, gm. Ostróda.
 
     W dniu 30 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia oraz sporządzony raport o ocenie oddziaływania na środowisko.
 
     Przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 a, § 2 ust. 1 pkt. 2, § 2 ust. 1 pkt. 41, § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
 
     Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
  - zapoznania się z dokumentacją sprawy,
  - składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
     Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie http://www.bip.gminaostroda.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Smykówko.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.04.2018, ostatnia aktualizacja: 04.04.2018, odsłon: 683


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070345
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości