Nasz znak: RGP.6733.26.2023.KL                                   Ostróda, 16 listopada 2023 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Kiejstuta Dąbrowskiego, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 34/11 i 211/16, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 17 listopada 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 17.11.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.11.2023, ostatnia aktualizacja: 17.11.2023, odsłon: 47


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682629
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości