Nasz znak: RGP.6733.24.2023.MC                           Ostróda, 12 października  2023 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Sławomir Bohdziewicz reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Freta 26/27, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 162, położonej w obrębie geodezyjnym Durąg, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 16 października 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.10.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.10.2023, ostatnia aktualizacja: 16.10.2023, odsłon: 39


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055244
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości