Ostróda, dnia 11 października 2023 r.
Nasz znak: RGP.6733.25.2023.AS
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Ryszard Zieja prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka (łącznika) sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Ryn-Durąg, gmina Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 153, 31/3, 31/4, 62, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 22, 21/14, 21/66, 21/67, 27/1, 47, 48, położonych w obrębie geodezyjnym Ryn, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 października 2023  r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 13.10.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.10.2023, ostatnia aktualizacja: 13.10.2023, odsłon: 25


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055375
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości