Nasz znak: RGP.6733.21.2023.MC                         Ostróda, 28 września  2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą w Iławie, ul. Wojska Polskiego 22c/14, 14-200 Iława, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, budowie linii kablowej SN-15kV i przebudowie kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV przewidzianej do realizacji na działkach nr 182, 212/2 i 212/4, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 02 października 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 02.10.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.10.2023, ostatnia aktualizacja: 02.10.2023, odsłon: 24


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100090
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości