Nasz znak: RGP.6733.20.2023.KL                                Ostróda, 22 września 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: spółki ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Przyborski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPROWYK Paweł Przyborski z siedzibą w Idzbarku, ul. Niepodległości 4, 14-100 Ostróda, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 354/1 i 338, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25 września 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.09.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.09.2023, ostatnia aktualizacja: 25.09.2023, odsłon: 22


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058053
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości