Nasz znak: RGP.6730.135.2023.KL                                  Ostróda, 02 sierpnia 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. 611/7, położonej w obrębie geodezyjnym Samborowo, gm. Ostróda, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję, że z aktami ww. sprawy można zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach            730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 §2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  03 sierpnia 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.08.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.08.2023, ostatnia aktualizacja: 03.08.2023, odsłon: 51


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540815
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości