Nasz znak: RGP.6220.6.2023                                                                                        Ostróda, 24 lipca 2023 r.
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,5 MWe na dz. 398/1, 308/1, 270/4, 270/10, 246 obręb 0017 Lubajny, gmina Ostróda    
 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 informuję, iż :
1) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 10 marca 2023 r. na wniosek Strony.
2) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ostróda,
3) organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starosta Ostródzki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
4) z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 309,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
5) zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Ostróda w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia,
6) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda,
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 27 lipca 2023 r. przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń w obrębie Lubajny.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.07.2023
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.07.2023, ostatnia aktualizacja: 27.07.2023, odsłon: 87


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057861
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości