Nasz znak: RGP.6730.94.2023.AS                                                        Ostróda, 20 lipca 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Ostróda informuje, że dnia 20 lipca 2023 r. na wniosek Spółki Energia Smykówko Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Górnej 5, 10-040 Olsztyn, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Kacprzyckiego została wydana decyzja nr 127/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na części działki nr ew. 3/26, obręb geodezyjny Smykówko, gmina Ostróda w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 marca 2022 r. znak: RGP.6220.1.2022.
 
W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Dniem udostępnienia treści decyzji o warunkach zabudowy jest 21 lipca 2023 r. Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.07.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.07.2023, ostatnia aktualizacja: 21.07.2023, odsłon: 33


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100318
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości