Nasz znak: RGP.6730.97.2023.AS                                                       Ostróda, 17 lipca 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
Wójt Gminy Ostróda informuje,
 
że dnia 13 lipca 2023 r. na wniosek Spółki Elektrownia PV 8 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 (wejście A, VII piętro), 02-566 Warszawa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Aleksandra Kołodziejska została wydana decyzja nr 123/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki nr ew. 208/2, obręb Tyrowo, gm. Ostróda w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2019 r. znak: RGP.6220.21.2018.
 
W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Dniem udostępnienia treści decyzji o warunkach zabudowy jest 18 lipca 2023 r. Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.
Z up. Wójta
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

Data przekazania do publikacji: 18.07.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.07.2023, ostatnia aktualizacja: 18.07.2023, odsłon: 32


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070692
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości