Nasz znak: RGP.6730.72.2022.KL                            Ostróda, 21 czerwca 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49a w związku z  art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia 21 czerwca 2023 r.
została wydana decyzja o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie dwóch budynków gospodarczych, wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz o pojemności do 20m3 w ramach gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie, na działce nr ew. 387/6, obręb Idzbark, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 23 czerwca 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.06.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.06.2023, ostatnia aktualizacja: 23.06.2023, odsłon: 60


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541341
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości