Nasz znak: RGP.6730.91.2022.AS                              Ostróda, 21 czerwca 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Ostróda informuje, że dnia 21 czerwca 2023 r. na wniosek inwestora: PV-SUN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 63B/2 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Przemysława Krzykwa została wydana decyzja nr 108/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 2/1, obręb Lubajny, gm. Ostróda w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01 kwietnia 2022 r. znak: RGP.6220.3.2022.
 
W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Dniem udostępnienia treści decyzji o warunkach zabudowy jest 23 czerwiec 2023 r. Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.06.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.06.2023, ostatnia aktualizacja: 23.06.2023, odsłon: 40


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070626
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości