Nasz znak: RGP.6730.77.2023.MC                                     Ostróda, 31 maja 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Wójt Gminy Ostróda informuje, że dnia 31 maja 2023 r. na wniosek PV-SUN Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Przemysława Krzykwa została wydana decyzja nr 94/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na części dz. nr 208/2, obręb geodezyjny Tyrowo, gm. Ostróda w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 marca 2023 r. znak: RGP.6220.2.2023.
 
W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Dniem udostępnienia treści decyzji o warunkach zabudowy jest 01 czerwca 2023 r. Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu na okres 14 dni.
 

 

Data przekazania do publikacji: 01.06.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.06.2023, ostatnia aktualizacja: 01.06.2023, odsłon: 38


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070375
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości