Nasz znak: RGP.6730.20.2023.MC                                      Ostróda, 28 kwietnia 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z  art. 49 § 1 oraz zgodnie z art. 131 w związku z  art.144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o wniesieniu odwołania od postanowienia Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 kwietnia 2023 r., znak: RGP.6730.20.2023.MC o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowie budynku rekreacji indywidualnej przewidzianej do realizacji na dz. nr 154/10, 154/11 i 154/12, obręb geodezyjny Glaznoty, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniesionego odwołania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 28 kwietnia 2023 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Elblągu.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia  04 maja 2023 r.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 04.05.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.05.2023, ostatnia aktualizacja: 04.05.2023, odsłon: 46


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057633
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości