Nasz znak: RGP.6733.11.2023.AS                  Ostróda, dnia 25 kwietnia 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Spółki LITTLE TUSCANY Sp. z o.o. z siedzibą w 90-224 Łódź, ul. Pomorska 77, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Michał Jagiełło, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budowie drogi, z możliwością etapowania inwestycji, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 42, 44, położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka Wieś, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 91, 117/4, 117/5, 117/6, 117/7, położonych w obrębie geodezyjnym Wygoda, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 28 kwietnia 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.04.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.04.2023, ostatnia aktualizacja: 28.04.2023, odsłon: 70


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682820
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości