Nasz znak: RGP.6733.9.2023.MC                                      Ostróda, 31 marca 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez  Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Fijasa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi gminnej nr 153130N, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 147/10, 147/11 i 147/12 położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 03 kwietnia 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.04.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.04.2023, ostatnia aktualizacja: 03.04.2023, odsłon: 59


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070867
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości