Nasz znak: RGP.6733.8.2023.AS                              Ostróda, dnia 24 marca 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą w Iławie, ul. Wojska Polskiego 22c/14, 14-200 Iława zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 18/10, 359/3, położonych w obrębie geodezyjnym Stare Jabłonki, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 27 marca 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.03.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.03.2023, ostatnia aktualizacja: 27.03.2023, odsłon: 49


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070594
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości