Nasz znak: RGP.6733.37.2022.AS                                      Ostróda, 30 stycznia 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie z wniosku inwestora: Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Miłosz Małkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Miłosz Małkowski Consulting, adres do korespondencji: ul. Hippiczna 40, 86-005 Białe Błota została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 430/13 i 430/37, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 01 lutego 2023 r.
 
 Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Z up. Wójta
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

Data przekazania do publikacji: 01.02.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.02.2023, ostatnia aktualizacja: 01.02.2023, odsłon: 70


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070350
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości