Nasz znak: RGP.6730.196.2022.MC                      Ostróda, 01 grudnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianej do realizacji na dz. nr 252/20, obręb geodezyjny Międzylesie, gm. Ostróda, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję, że z aktami ww. sprawy można zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 §2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 02 grudnia 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 02.12.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.12.2022, ostatnia aktualizacja: 02.12.2022, odsłon: 89


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058186
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości