Nasz znak: RGP.6733.29.2022.AS                                       Ostróda, 29 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam, że 29 listopada 2022 r. na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Ryszard Juszczak reprezentujący firmę Usługi Geodezyjne „DAREK” Dariusz Sobiech, adres do doręczeń: ul. Niepodległości 25a, 12-100 Szczytno zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Ostróda Nr 34/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 listopada 2022 r., znak: RGP.6733.29.2022.AS dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE dn125 oraz budowie przyłącza gazu niskiego ciśnienia PE dn40, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 01 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.12.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.12.2022, ostatnia aktualizacja: 01.12.2022, odsłon: 40


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827658
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości