Nasz znak: RGP.6730.209.2021.AS                                          Ostróda, 23 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z  art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia 23 listopada 2022 r. na wniosek inwestora: AGRO IMPACT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zostało wydane postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Nr 55/2022 z dnia 17 marca 2022 r., znak: RGP.6730.209.2021.AS o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,15MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 274/18, 276/1, 3/19, 3/23 obręb Smykówko, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia  25 listopada 2022 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.11.2022, ostatnia aktualizacja: 25.11.2022, odsłon: 50


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827800
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości